صفحه sic
صفحه نسوز سیلیکون کارباید

کوردریت مولایت
صفحه نسوز کوردریت مولایت